Sissenõude pööramine abikaasade ühisvarale ühe abikaasa kohustuse suhtes toimuvas täitemenetluses

Kas hageja saab nõuda kohtu kaudu ühisvara jagamist selliselt, et ühisomandisse kuuluva korteri müümise tulemusena saadud võlgnikule jäävast osast rahuldatakse hageja nõue võlgniku vastu?

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas 26.10.2022 tehtud kohtumääruses, et TsMS § 445 lg 1 annab küll kohtule aluse määrata poole taotlusel kindlaks ka kohtuotsuse täitmise viis ja kord, kuid antud kontekstis siiski üksnes juhul, kui hageja nõue on PKS § 33 lg 1 mõttes ühisvaral lasuv kohustus.

Sellisteks kohustusteks on viidatud sättest tulenevalt kohustused, mille kumbki abikaasa on võtnud perekonna vajaduste rahuldamiseks või ühisvara valitsemisest tulenevalt, abikaasade solidaarkohustused ja kohustused mille täitmiseks on andnud nõusoleku ka teine abikaasa.

Seega, kui hageja nõue ei ole PKS § 33 lg 1 sätestatud ühisvaral lasuv kohustus, siis ei saa kohus määrata kindlaks, et kohtutäituril tuleb ühisvara jagamise tulemusena tekkiva võlgniku lahusvara arvel enampakkumisel saadud rahast täita hageja ees olev kohustus, sest kohtuotsuse täitmise seotud küsimused tuleb lahendada täitemenetluse seadustikus sätestatud korras kohtutäituril ja kohus ei saa asuda ise täitemenetlust korraldama ning kohtutäituri eest täitetoiminguid tegema.

Eelnev ei tähenda aga, et ühisvara jagamise hagi esitanud sissenõudjale ei oleks tagatud võimalus rahuldada oma nõue võlgniku vastu ühisvara jagamise tulemusena tekkiva võlgniku lahusvara arvel.

Sissenõudja saab esitada täitmisavalduse ühisvara jagamise kohta tehtud kohtulahendi täitmiseks ning kohtutäitur saab korraldada avaliku enampakkumise ja müügitulemi jaotamise täitemenetluse seadustikus sätestatud korda arvestades (TMS § 78 jj, § 150 jj ja § 105 jj).

Seega tasub võlausaldajatel kellel on soov pöörata sissenõue ühisvarale, ülaltoodud tähelepanekuid arvesse võtta.

11.11.2022