Värske Riigikohtu lahendi järgselt on menetluskulude nimekirja koostamise ja esitamise kulu hüvitatav

Varasemalt oli tsiviilkolleegiumi seisukohaks, et menetluskulude nimekirja koostamise ajakulu ei ole põhjendatud ega vajalik, sest avalduse ja menetluskulude nimekirja koostamine ei nõua õigusalaseid eriteadmisi ja need saab kohtule esitada menetlusosaline ka ise ilma lepingulise esindajata.

Kogu tsiviilkolleegium pidas aga hiljutises lahendis põhjendatuks oma senist seisukohta muuta, leides, et kuna TsMS-i järgi on hüvitatavad kõik kulud, mida menetlusosaline on pidanud lepingulise esinduse tõttu kandma, on selliseks kuluks ka menetluskulude avalduse ja nimekirja koostamise ning nende dokumentide kohtule esitamise kulu.

Kolleegium märkis täiendavalt, et kuigi menetluskulude avalduse ja nimekirja esitamine ei vaja õigusalaseid eriteadmisi, tuleb menetluskulude avalduse ja nimekirja koostamise puhul menetlusosalisel lähtuda seaduses sätestatud nõuetest (vt TsMS § 176 lg 1 esimene lause ja lg-d 4-6) ning kanda õigusalaste eriteadmiste puudumisest tingitud eksimuste riski (menetlusosalisele kahju tekkimise võimalus).

Põhjendatuks ei saa kolleegiumi hinnangul pidada ka seda, kui isikut esindab tsiviilkohtumenetluses kõigis toimingutes lepinguline esindaja, kellele isik on teinud ülesandeks oma asjade ajamise, kuid menetluskulude nimekiri tuleks isikul sellele vaatamata esitada iseseisvalt. Samuti eeldab õigusalaseid eriteadmisi vastaspoole menetluskulude kohta põhjendatud seisukoha esitamine.

Seega on menetluskulude nimekirja ja avalduse koostamise ning nende dokumentide esitamise kulud, samuti vastaspoole menetluskulude kohta seisukoha koostamise ning esitamise kulud (s.o menetluskulude kindlaksmääramise toimingute kulud) TsMS § 175 lg 1 mõttes põhjendatud ja vajalikud kulud ning ka hüvitatavad.

16.09.2020