Kas kohtusse tasub pöörduda ka juhul, kui võlgnik asub välisriigis? 

Teadaolevalt on teises riigis toimuv kohtumenetlus aeganõudev ja kulukas ning nõuab reeglina ka kohaliku õigusnõustaja kaasamist. Eesmärgiga lihtsustada ja kiirendada piiriüleseid kohtuvaidlusi on Euroopa Liit vastu võtnud mitmeid õigusakte, millega on loodud meetmed piiriüleste nõuete soodsamaks ning tõhusamaks sissenõudmiseks. 
  
Euroopa maksekäsumenetlus

Tegemist on menetlusega, mille kaudu on võimalik saada võlgnikku maksma kohustav määrus ja mille saab anda sissenõudmiseks vastava riigi kohtutäiturile, kes saab arestida arved ja müüa võlgniku vara enampakkumisel sundkorras. Menetluse raames esitatavatele nõuetele ei ole rahalist piirmäära, mistõttu annab see võlausaldajale võimaluse panna oma nõue maksma teises Euroopa Liidu riigis kiiremini ja soodsamalt, kui tavapärase kohtumenetluse kaudu. Avaldus tuleb esitada kohtule kellele vaidlus rahvusvahelise ning riigisisese kohtualluvuse järgi allub. 

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Erinevalt Euroopa maksekäsumenetlusest võib selles menetluses esitada peale vaidlustamata nõuete, ka vaidlustatud nõudeid, kuid põhinõude suurus on piiratud 5000 EUR-ga. Menetluse algatamiseks tuleb täita taotlus vastava riigi ametlikus menetluskeeles ja edastada see koos nõuet kinnitavate tõenditega sihtriigi kohtule. Menetlus on kirjalik ja kohus peab kohtuistungi vaid juhul, kui ta leiab, et kirjalike tõendite põhjal ei ole võimalik otsust teha. Kohtuistungi pidamiseks kasutatakse kohtule kättesaadavaid asjakohaseid sidevahendeid, nagu video- või telekonverents. Tehtud kohtuotsust tunnustatakse ja see pööratakse täitmisele teises liikmesriigis ilma täidetavaks tunnistamise määruse tegemise kohustuseta ning ilma võimaluseta tunnustamist vaidlustada. 

Euroopa täitekorraldus


Eestis tehtud kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või väljastatud ametliku juriidilise dokumendi täitmiseks Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a Taani) on võimalik taodelda tsiviilasjas tehtud kohtulahendi kinnitamist Euroopa täitekorraldusena. Kohtu väljastatud tõend lisatakse eelviidatud täitedokumendile ja see võimaldab võlausaldajal täita Eestis tehtud, sõlmitud või väljastatud täitedokumenti ilma vahemenetluseta Euroopa Liidu liikmesriigis.  

Ülalpidamiskohustused

Ülalpidamiskohustuste määruse reguleerimisala hõlmab kõiki piiriülese mõjuga ülalpidamiskohustusi, mis tekivad pere-, sugulus-, abielu või hõimlussuhetest, et tagada kõigi ülalpidamist saama õigustatud isikute võrdne kohtlemine. Määrusega on kehtestatud eeskirjad, mis lihtsustavad ja kiirendavad  muu hulgas elatisnõuete piiriüleste vaidluste lahendamist ning elatisnõudeid käsitlevate  kohtuotsuse tunnustamist ja täitmist teises liikmesriigis. Kohtuotsustest tulenevate elatisnõuete maksmapanemiseks mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis tuleb kõigepealt taodelda otsuse teinud maakohtust vastav tunnistus. Peale eelviidatud tunnistuse ja maakohtu otsuse kinnitatud koopia kättesaamist on võimalik  taodelda kohtuotsuse tunnustamist ja täitmist välisriigis. 

Saame aidata ka nõuete puhul, mis on seotud Islandi, Norra, Šveitsi, Venemaa või Ukrainaga ning nende riikidega seotud elatisnõuete lahendite tunnustamisel, täidetavaks tunnistamisel ja täitmisel. 

Kuna meil on partnerlus kogenud ja usaldusväärsete õigusbüroodega 44 Euroopa riigis, siis saame pakkuda mõistlikke tingimusi ka juhtudeks, kui võlgnike vastu on vaja algatada ka hagimenetlus.

Täiendavate küsimuste tekkimisel palume julgelt kontakteeruda »