Kas kohtusse saab anda ka välisriigis asuva isiku?

Euroopa Liidus reguleerivad erinevatest õigussuhetest tulenevaid õigusi ja kohustusi mitmed määrused. Lepingutest tulenevates vaidlustes on nendeks Rooma I määrus (nr 593/2008), kust tulevad reeglid kohaldatava õiguse kohta; Brüsseli I määrus (uus nr 1215/2012 ja vana nr 44/2001), mis reguleerib kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist; Euroopa maksekäsu määrus (nr 1896/2006), mis võimaldab võlausaldajatel sisse nõuda vaidlustamata nõuded; Euroopa väiksemate kohtuvaidluste määrus (nr 861/2007 ja muudatus nr 2015/2421), millega loodi menetlus, nii vaidlustamata, kui vaidlustatud nõuete sissenõudmiseks; Euroopa dokumentide kättetoimetamise määrus (nr 1393/2007), milles on sätestatud dokumentide edastamise ja kätteandmise erinevad viisid ning Euroopa täitmiskorralduse määrus  (nr 805/2004), mille kaudu saavad võlausaldajad saavutada otsuste kiire ja tõhusa maksmapaneku välismaal. Ülalpidimaskohustuste, s.h elatiste sissenõudmist puudutav regulatsioon on sätestatud aga määruses nr 4/2009. 
  
Euroopa maksekäsumenetlus

Tegemist on menetlusega, mille kaudu on võimalik saada võlgnikku maksma kohustav määrus ja mille saab anda sissenõudmiseks vastava riigi kohtutäiturile, kes saab arestida arved ja müüa võlgniku vara enampakkumisel sundkorras. Menetluse raames esitatavatele nõuetele ei ole rahalist piirmäära, mistõttu annab see võlausaldajale võimaluse panna oma nõue maksma teises Euroopa Liidu riigis kiiremini ja soodsamalt, kui tavapärase kohtumenetluse kaudu. Avaldus tuleb esitada kohtule kellele vaidlus rahvusvahelise ning riigisisese kohtualluvuse järgi allub. Eestis esitatavalt avalduselt tuleb tasuda riigilõivu 3% nõudelt, kuid mitte alla 45 euro, lapse elatisnõue on riigilõivuvaba. Teistes riikides oleneb riigilõivu suurus sihtriigist, avalduse koostamise ja esitamise tasuks on 90 EUR.

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Menetluse algatamiseks tuleb täita taotlus vastava riigi ametlikus menetluskeeles ja edastada see koos nõuet kinnitavate tõenditega sihtriigi kohtule. Erinevalt Euroopa maksekäsumenetlusest võib selles menetluses esitada peale vaidlustamata nõuete, ka vaidlustatud nõudeid, kuid põhinõude suurus on piiratud 5000 EUR-ga. Menetlus on kirjalik ja kohus peab kohtuistungi vaid juhul, kui ta leiab, et kirjalike tõendite põhjal ei ole võimalik otsust teha. Kohtuistungi pidamiseks kasutatakse kohtule kättesaadavaid asjakohaseid sidevahendeid, nagu video- või telekonverents. Tehtud kohtuotsust tunnustatakse ja see pööratakse täitmisele teises liikmesriigis ilma täidetavaks tunnistamise määruse tegemise kohustuseta ning ilma võimaluseta tunnustamist vaidlustada. Nõudelt tuleb tasuda riigilõivu ja selle suurus sõltub sihtriigist, avalduse koostamise ja esitamise tasuks on 90 EUR.

Euroopa täitekorraldus


Eestis tehtud kohtuotsuse, kohtuliku kokkuleppe või väljastatud ametliku juriidilise dokumendi täitmiseks Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a Taani) on võimalik taodelda tsiviilasjas tehtud kohtulahendi kinnitamist Euroopa täitekorraldusena. Kohtu väljastatud tõend lisatakse eelviidatud täitedokumendile ja see võimaldab võlausaldajal täita  Eestis tehtud, sõlmitud või väljastatud täitedokumenti ilma vahemenetluseta Euroopa Liidu liikmesriigis. Eestis tehtud täitedokumendi tunnustamiseks ja täitmiseks esitatav taotlus on riigilõivuvaba, avalduse koostamise ning esitamise tasuks on 90 EUR.

Ülalpidamiskohustused

Ülalpidamiskohustuste määruse reguleerimisala hõlmab kõiki piiriülese mõjuga ülalpidamiskohustusi, mis tekivad pere-, sugulus-, abielu või hõimlussuhetest, et tagada kõigi ülalpidamist saama õigustatud isikute võrdne kohtlemine. Määrusega on kehtestatud eeskirjad, mis lihtsustavad ja kiirendavad  muu hulgas elatisnõuete piiriüleste vaidluste lahendamist ning elatisnõudeid käsitlevate  kohtuotsuse tunnustamist ja täitmist teises liikmesriigis. Kohtuotsustest tulenevate elatisnõuete maksmapanemiseks mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis tuleb kõigepealt taodelda otsuse teinud maakohtust vastav tunnistus. Peale eelviidatud tunnistuse ja maakohtu otsuse kinnitatud koopia kättesaamist on võimalik  taodelda kohtuotsuse tunnustamist välisriigis. Taoltuste koostamise ning esitamise tasuks on 90 EUR/taotlus.  

Saame aidata ka nõuete puhul, mis jäävad viidatud õigusaktide kohaldamisalast välja, nt Lugano 2007 aasta konventsiooniga reguleeritud Islandi, Norra ja Šveitsi või Eesti - Vene ja Eesti - Ukraina õigusabilepingute mõjusfääri jäävate lepingulistest suhetest tekkinud, aga ka nimetamata riikidega seotud elatisnõuete lahendite tunnustamisel, täidetavaks tunnistamisel ja täitmisel. 

Täpsema info saamiseks palume kontakteeruda.